Aanvullende voorwaarden

Download hier onze Aanvullende voorwaarden:

 

Aanvullende voorwaarden Webwinkel Stardylia.pdf

 

 

Aanvullende voorwaarden webwinkel Stardylia

In overeenstemming met artikel 15 van de Algemene Voorwaarden webwinkel Stardylia hanteert de ondernemer de volgende aanvullende voorwaarden op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

Deze Aanvullende Voorwaarden Thuiswinkel gelden voor iedere aanbieding, aankoop en overeenkomst welke een consument onderneemt en overige rechtsverhoudingen tussen de ondernemer en de consument.

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 

Artikel 2 - Intellectuele Eigendomsrechten

1.    Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen, auteursrechten met betrekking tot Stardylia, zijn eigendom van de ondernemer en/of van haar licentiegevers en mogen zonder voorafgaande expliciete toestemming van de ondernemer en/of van haar licentiegevers in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden. De onderneming en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.
2.    De consument vrijwaart de ondernemer en/of haar licentiegevers voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten).
3.    Niets van de website van de ondernemer (waaronder begrepen de beelden in de Stardylia collectie, teksten, grafisch materiaal en logo's) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar gemaakt worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer en/of haar licentiegevers.
4.    Niets van hetgeen in dit artikel is vervat zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de ondernemer.
5.    Zonder de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van de ondernemer is het niet toegestaan links naar de website van de ondernemer aan te bieden.
6.    Indien een consument meent dat er inbreuk wordt gepleegd op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op materiaal van zijn/haar hand, kan de consument contact opnemen met:
Stardylia
Heibeekstraat 24
5662 EG Geldrop

Artikel 3 - Bezorging

1.    De ondernemer doet haar uiterste best om poststukken op de juiste datum en op het juiste adres te laten bezorgen. De ondernemer is echter niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een poststuk of het arriveren op een onjuist adres. Indien de consument zich via de website van de ondernemer heeft geregistreerd, kan worden bekeken in de historie wat de status van een bepaald product is.


Geldrop, 2 mei 2011